Działalność społeczna

Jako duża firma z sektora zbrojeniowego Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. od lat budując swoją strategię rozwoju uwzględniają: interesy społeczne, obowiązujące przepisy prawa, międzynarodowe normy postępowania, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Są to tzw. działania CSR od angielskiego wyrażenia: corporate social responsibility. Dzięki tym działaniom osiągamy długofalowe korzyści takie jak:

  • wzrost zainteresowania inwestorów. Kredytodawcy są bardziej zainteresowani współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych są zarządzane w sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budują swój wizerunek i mają dobre relacje z otoczeniem. Dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest uzależniona od jej wiarygodności społecznej.
  • zwiększenie lojalności konsumentówi interesariuszy. Wzrost świadomości społecznej konsumentów powoduje, iż w swoich wyborach kierują się oni także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem. Rosnąca grupa konsumentów zwraca uwagę na „ekologiczność” produktu lub usługi, przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności w procesie jego wytworzenia oraz ogólną reputację firmy.
  • poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi. Udział firmy w życiu społeczności lokalnej, podejmowanie długofalowych i wymiernych inwestycji społecznych, ułatwia jej sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie. Społeczna odpowiedzialność umożliwia jej trwałe zakorzenienie się w społeczności i pozyskanie przychylności jej mieszkańców, a także zdobycie zaufania władz samorządowych. Szczególną rolę ma tutaj współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz budowanie partnerstw międzysektorowych.
  • wzrost konkurencyjności. Wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną. Dla polskich firm przejrzysta polityka CSR może być jednym ze sposobów budowania swojej pozycji na rynkach światowych, gdzie oczekiwania dotyczące spełniania standardów odpowiedzialnego biznesu są bardziej oczywiste.
  • podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy. Poprzez podejmowanie wyzwań społecznej odpowiedzialności firma podnosi swoje standardy postępowania wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów), a przez to unika kosztów „złego partnerstwa”. Zmiany te wpływają na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych.
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników. Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Pracownicy z większym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania firmy widząc, iż część jej aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych, również dla nich, problemów społecznych.
  • pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników. Gdy poprawie ulega wizerunek firmy i rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, to zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników.

Jednak od 2019 roku chcielibyśmy rozszerzyć nasze działania o propagowanie wśród naszych pracowników idei działalności pro-społecznej, w ramach tzw. wolontariatu.

Wolontariat można zdefiniować jako dobrowolną, bezpłatną i świadomą pracę na rzecz innych (potrzebujących) ale także jako krzewienie idei i postaw, które mogą poprawić los tych słabszych (nie tylko ludzi ale także zwierząt).

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie oraz nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Zachęcamy wszystkich naszych pracowników do zapoznania się z regulaminem i możliwościami jakie stwarza WZL-4 S.A. chcącym pomóc słabszym. Również Wy możecie pomagać!

Przydatne linki

http://www.pozytek.gov.pl/Wolontariat,pracowniczy,391.html
strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęcona tematyce „wolontariatu pracowniczego”.

www.csrinfo.org
Portal o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

www.fob.org.pl
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

www.wolontariat.org.pl
Ogólna Sieć Centrów Wolontariatu

www.csr.parp.gov.pl
strona projektowa Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy realizowanego przez PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

Rada Programowa Wolontariatu

Leszek Walczak

Przewodniczący

Paweł Pszenicki

Członek rady

Krzysztof Wawrzyk

Członek rady

Jacek Król

Członek rady

Jan Zalewski

Członek rady

Renata Piotrowska

Koordynator wolontariatu pracowniczego