WERSJA JĘZYKOWA:
Jesteś tutaj: Strona główna »Walne Zgromadzenie
Nasza oferta

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

 

 

W dniu 29 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę Nr 1 w sprawie zarządzenia dalszej przerwy w obradach. Na podstawie art. 408 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie uchwaliło przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 18 stycznia 2018 roku, do godzony 11:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania obrad budynek położony w Warszawie przy ulicy Księcia Bolesława numer 1/3.

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaWojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 21 grudnia 2017 roku

 

 

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 grudnia 2017 r., które odbędzie się o godzinie 10:00

w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3.

 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1.           Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2.            Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3.            Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał,

4.            Przyjęcie porządku obrad,

5.            Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej,

6.            Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki pod firmą Fort Bema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i objęcie przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki,

7.            Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 10.00 do 14.00. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305 oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl

 

Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

W dniu 08 listopada 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę Nr 3/2017 na mocy której zgodnie z art. 408 § 2 ksh oraz § 52 Statutu Spółki uchwalono przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 21 listopada 2017 r., do godz. 13:00 i wskazuje jako miejsce kontynuowania obrad budynek położony w Warszawie przy ulicy Księcia Bolesława 1/3.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 08 listopada 2017 roku

 

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z  art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 listopada 2017 r., które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę
  do Kodeksu Grupy PGZ.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie implementacji w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej Spółki zasad wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami (Dz. U. z 2016  r., poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259).

 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki (Projekt zmian statutu)

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 1000 do 1400.

 

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305
oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl

 

 

 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 

W dniu 06 lipca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S. A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych podjęło uchwałę nr 3/2017 zarządzając przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 20 lipca 2017 roku, godziny 10:00. Posiedzenie kontynuowane będzie w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3.

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie na dzień 6 lipca 2017 roku

 

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym,
na podstawie art. 399 §1 w zw. art. 400 §1  kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 lipca 2017 r., które odbędzie się o godzinie 13:00
w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3 01-452 Warszawa (budynek: biurowiec, pokój 214).

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WZL Nr 4 S.A.

 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 1000 do 1400.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305
oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl