WERSJA JĘZYKOWA:
Jesteś tutaj: Strona główna »Walne Zgromadzenie
Nasza oferta

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.


W dniu 29 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Na podstawie art. 408 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie uchwaliło przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 13 lipca 2018 roku, do godzony 12:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania obrad budynek położony w Warszawie przy ulicy Księcia Bolesława numer 1/3, biurowiec, pokój 214.

 

 

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.


W dniu 21 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Na podstawie art. 408 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie uchwaliło przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 29 czerwca 2018 roku, do godzony 15:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania obrad budynek położony w Warszawie przy ulicy Księcia Bolesława numer 1/3, biurowiec, pokój 214.

 

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 21 czerwca 2018 roku

 

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2018 r., które odbędzie się o godzinie 13:00 w spółce Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A., ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie, Biurowiec, pokój nr 214.

 

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 z włączonym sprawozdaniem z wydatków reprezentacyjnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

10.Przedstawienie informacji na temat wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych, a następnie podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania celowego kapitału rezerwowego i przeniesienie użytego kapitału rezerwowego na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

11.Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozwiązania celowego kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Przygotowanie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. do realizacji projektu inwestycyjnego obsług serwisowych, napraw i remontów wytypowanych modułów silników F100-PW-229 do samolotów F-16 eksploatowanych przez Siły Powietrzne RP i przeniesienie użytego kapitału rezerwowego na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki

12.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


  Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia 
  w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 1000 do 1400.

  Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305 oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl


Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

 

 

W dniu 29 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę Nr 1 w sprawie zarządzenia dalszej przerwy w obradach. Na podstawie art. 408 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie uchwaliło przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 18 stycznia 2018 roku, do godzony 11:00 i wskazało jako miejsce kontynuowania obrad budynek położony w Warszawie przy ulicy Księcia Bolesława numer 1/3.

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaWojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 21 grudnia 2017 roku

    Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 grudnia 2017 r., które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3.  Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1.           Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2.            Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3.            Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał, 4.            Przyjęcie porządku obrad, 5.            Wyrażenie zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej, 6.            Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki pod firmą Fort Bema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i objęcie przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, 7.            Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 10.00 do 14.00. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305 oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl

 

Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  W dniu 08 listopada 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. podjęło uchwałę Nr 3/2017 na mocy której zgodnie z art. 408 § 2 ksh oraz § 52 Statutu Spółki uchwalono przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 21 listopada 2017 r., do godz. 13:00 i wskazuje jako miejsce kontynuowania obrad budynek położony w Warszawie przy ulicy Księcia Bolesława 1/3.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 08 listopada 2017 roku

  Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z  art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 listopada 2017 r., które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3. Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę
  do Kodeksu Grupy PGZ.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie implementacji w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej Spółki zasad wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami (Dz. U. z 2016  r., poz. 1202) oraz Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259).

 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki (Projekt zmian statutu)

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 1000 do 1400.   Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.   Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305
oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl

 

 

 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 

W dniu 06 lipca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S. A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych podjęło uchwałę nr 3/2017 zarządzając przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 20 lipca 2017 roku, godziny 10:00. Posiedzenie kontynuowane będzie w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3.

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie na dzień 6 lipca 2017 roku

 

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295379, NIP 525-000-72-47, o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000,00 zł, w całości opłaconym,
na podstawie art. 399 §1 w zw. art. 400 §1  kodeksu spółek handlowych oraz § 49 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 lipca 2017 r., które odbędzie się o godzinie 13:00
w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3 01-452 Warszawa (budynek: biurowiec, pokój 214).

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WZL Nr 4 S.A.

 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w godzinach od 1000 do 1400.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki Tel: (22) 53 24 305
oraz na stronie internetowej: www.wzl4.mil.pl